පොල්තෙල් වල ආයුර්වේදමය වටිනාකම – වෛද්‍ය සේනක පිලපිටිය

https://www.youtube.com/watch?v=WqUXrjzSPDY

2020 අගෝස්තු මස 15 වැනි දා විද්වත් වෘත්තීකයන්ගේ සංගම් ශාලාවේදි පැවති පොල්තෙල් සහ කටුපොල් තෙල් පිළිබද විද්වත් කතිකාව


Widget not in any sidebarsWidget not in any sidebarsWidget not in any sidebarsWidget not in any sidebars